Privatlivspolitik

Andelsboligforeningen Gartnerhaven Harlev har som dataansvarlig vedtaget denne persondatapolitik, som beskriver, hvordan personoplysninger om foreningsmedlemmer og eventuelle ansatte indsamles og behandles i foreningen.

Forening indsamler og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til varetagelsen af foreningens forhold. Foreningen vil i denne sammenhæng altid have fokus på at minimere omfanget af personoplysninger, og at indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde. Indsamling og behandling af personoplysningerne skal således være nødvendig til administrationen af foreningsmedlemskaber eller ansættelsesforhold eller grundet en retlig forpligtelse, som påhviler foreningen. Såfremt indsamlingen og behandlingen af personoplysninger ikke vedrører et af disse formål, vil foreningen indhente et samtykke fra den eller de berørte personer til behandlingen af personoplysningerne, og samtykket kan i så fald til enhver tid trækkes tilbage.

Foreningen behandler ikke personoplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger, personers seksuelle forhold eller orientering eller straffedomme og lovovertrædelser, medmindre foreningen er berettiget hertil i henhold til dansk ret, og behandlingen vedrører ansættelsesmæssige forhold, eller den er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.